بایگانی برچسب: #سیمرغ

گردهم آیی اعضای سیمرغ

17 تیرماه1402 شکوه سیمرغ انجمن، با گردهم آمدن اعضا، جلوه گر شد. آمدند تا برنامه های ۱۷ گانه استراتژیک انجمن جامه عمل بپوشد. *هستی را سه پاس که هستی د.*

انتخاب زبان سایت