کمک مالی به انجمن

برای کمک مالی به انجمن میتوانید از طریق شماره حساب زیر اقدام نمایید:

شماره کارت انجمن:
5859837011030505
شماره حساب:
235140047
شبا:
IR 040180000000000235140047