انجمن حمایت از کودکان توانمند خلاق

انجمن حمایت از کودکان توانمند خلاق، محصول و دغدغه فکری رهبران، مدیران و بسیاری از اساتید، کارمندان، دانش آموختگان و کارآفرینان خوش فکر و دغدغه مند مرز و بوم مادریمان است. دغدغه مندانی که در تمام طول دوران کاری، مسئولیت اجتماعی خود نسبت به معضلات و کاستی های جامعه سرزمین مادری و به عنوان یک وظیفه مهم، همواره مد نظر ایشان بوده است.

خدمات انجمن

کشف،پرورش و مهارت بخشی

استعدادهای ویژه کودکان

جهت دهی،حرفه ای گری مهارتها

در راستای کسب و کار

مهارت یابی در

رفتارهای اجتماعی

دوره های آموزشی مدیران

روانشناسان، مددکاران و مربیان کودک

مهارت یابی خودآگاهی و

عزت نفس

حمایت حقوقی و قضایی

از کودکان

مراقبت وپشتیبانی جسمانی، عاطفی

فکری و اجتماعی کودکان

همدلی و پشتیبانی از انجمنها و

موسسات خیریه مرتبط با کودکان

اخبار جدید

دستاوردهای انجمن